Văn bản pháp lý

Văn bản pháp lý

Ngày đăng: 10/01/2023 03:14 PM

  Văn bản pháp lý liên quan đến tên miền

  1. Thông tư 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/12/2021    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”.    Xem tiếp..

  2. Thông tư  40/2021/TT-BTC    của Bộ Tài chính ngày 01/06/2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Xem tiếp...

  3. Quyết định 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 30/3/2021    Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet. Xem tiếp...

  4. Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/2/2020    Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.    Xem tiếp...

  5. Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 19/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Xem tiếp...

  6. Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ    ngày 01/3/2018    Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xem tiếp...

  7. Thông tư 208/2016/TT-BTC của    Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.  Xem tiếp...

  8. Thông tư 16/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Xem tiếp...

  9.Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 08/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.  Xem tiếp...

  10.Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Xem tiếp...

  11. Công văn số 350/TCT-CS của    Bộ Tài chính ngày 02/02/2015    Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng. Xem tiếp...

  12. Công văn số 784/TCT-TNCN của Bộ Tài chính ngày 09/03/2017 Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng. Xem tiếp...

  12. Công văn số 2446/TCT-TNCN của Bộ Tài chính, Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng. Xem tiếp...

  13. Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Xem tiếp...

  14. Nghị định 72/2013/NĐ-CP của    Chính phủ ngày 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xem tiếp...

  15. Luật Số 67/2006/ QH11 của Quốc hội ngày 29/06/2006    Luật Công Nghệ Thông Tin. Xem tiếp...

  16. Thông tư 05/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/01/2011    Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Xem tiếp...
   
  17.Công văn 4544/BTC-CST    của Bộ Tài chính ngày 03/04/2007    Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý.

  Xem tiếp...

  Vòng quay may mắn